Läsa/AKK

Läsinlärning
För att utöka ordförråd samt träna på att läsa och skriva arbetar vi med ordbilder och ordförståelse i olika teman. Vi väljer ordbilder dels utifrån elevens intressen samt utifrån olika arbetsområden. Vi vill att så många möjligheter som möjligt ska stå öppna dvs. olika typer av bilder, tecken och skrift.

Arbetar vi med tema vintern lär vi oss att teckna och läsa ordbilder som hör till vintern. Ord som snö, pulka, is, vante etc. När vi känner igen ordbilden sätts de välbekanta orden in i meningar, ex Jag ser en snögubbe.

Down syndrome education

Arbetet att börja skriva och läsa ord med bilder och tecken som stöd kommer från några olika läsinlärningsmodeller som beskrivs nedan. I rapporten down syndrome education online ges en kort sammanfattning vad som anses som viktigt i läsinlärning med barn som har downs syndrom:

  • viktigt att lära barnet att slutföra uppgiften genom att vägleda dem genom varje steg på rätt sätt med uppmaningar och inte låta dem misslyckas.
  • att vara bekant med den talade formen av ett nytt ord innan det ses i tryck är en värdefull del av läsundervisning.
  • lär sig bättre när de kan se saker illustrerade, även vid språk och läsinlärning är bilder viktiga.
  • finns inget intresse hos barnet att lära sig läsa så låt det gå några månader och pröva då igen. Under tiden är det viktigt att läsa intressanta böcker och läsa enklare ordbilder.
    starta med att läsa enkla ord som barnet förstår. Skriv orden på små lappar. Koppla ord till bild, ge det ord som fröken ber om och slutligen läsa ordet.
  • orden barnen tränat att läsa utgör sedan grunden att bygga fraser och meningar för barnen att öva på. På så sätt ger vi barnet möjlighet att öva ord, fraser och meningar som han eller hon behöver för att utveckla sina spontana talfärdigheter och behärska reglerna för grammatik.
  • gör enkla böcker som baseras på barnets egna erfarenheter och skriv meningar med barnets talade språkbehov i åtanke, så att de läser ord, fraser och meningar som kan hjälpa dem att prata tydligare.

Karlstadmodellen

Inom ramen för Karlstadmodellen används bilder, tecken och skrift som AKK men med två klart skilda syften. Det ena syftet är att alternativen till talet ska vara ett stöd till talet i de vardagliga situationerna. Det är framför allt tecken-som-stöd-till-talet som föreslås. Det andra syftet är att använda bilder, tecken och skrift som pedagogiska verktyg i språkinlärningen och på-väg-mot talet. Med hjälp av dessa alternativ görs språket lite mer konkret, lite tydligare än med bara talet ( Karlstadsmetoden).

Länkar

En bra sammanfattning utav olika läsinlärningsmetoder finns att läsa om i den här rapporten: Läs och skrivinlärning i särskolan. Här ges korta beskrivningar utav blandannat Wittingmetoden, Läsning på taletsgrund, Karlstadsmetoden och Bornholmsmodellen.

The four blocks: En modell som använts mycket i USA, innehåller fyra olika moment: Traditionell läsinlärning (bottom Upp) där man arbetar med bokstav och ljudning.Mycket högläsning där eleverna får reflektera över vad de hört. Arbete med ordbilder och analysera dem (toppdown).Träna att förstå relationen mellan ljud och bokstav, upptäcka läsriktningen och att det ska vara mellanrum mellan orden.

Monica Reichenberg har skrivit en presentation omkring nordisk och internationell forskning om läsinlärning på särskolan. Forskning som visar på betydelsen av varierad och mångsidig undervisningen med en kombination av fonologisk medvetenhet (t ex genom att identifiera ljud i ord), bokstavskännedom, ordigenkänning och läsförståelse. Klicka på länken här för att läsa mer: Läsinlärning på särskolan.

Lära sig läsa med hjälp utav surfplattor. Klicka på länken för att läsa mer: Läsinlärning

AKK
AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation. En person behöver hjälp och stöd i sin läsning/kommunikation kan ta del utav olika slags AKK-redskap, till exempel tecken, bilder eller datorer. Det finns också olika metoder för hur man kan använda dessa och på andra sätt stödja kommunikationen.
Ritade Tecken utvecklas av Specialpedagogiska skolmyndigheten och är främst avsedda för pedagoger i verksamheter där man använder Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK.

De ritade tecknen följer det svenska teckenspråket och är tänkta att användas tillsammans med tal för att underlätta språkutveckling, lärande och språkförståelse. För att komma åt ritade tecken klicka på länken här: Ritade tecken.

En film som visar hur vi arbetar med kommunikationskartor.